Zhodnoťte kvalitu českých nemocnic

Rádi bychom Vás informovali o tom, že máte opět možnost hodnotit kvalitu
českých nemocnic prostřednictvím speciálního celostátního průzkumu
Nemocnice ČR 2019.

Pokud jste v roce 2019 byli pacientem některé z českých nemocnic,
pomozte nám prosím tuto nemocnici ohodnotit vyplněním jednoho z
následujících anonymních dotazníků:

 

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI:
hci banner pacienti

 

AMBULANTNÍ PACIENTI:
hci banner pacienti

 

Cílem tohoto průzkumu je sestavit žebříček nemocnic dle míry bezpečnosti
a také spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

Výsledky 14. ročníku celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2019 budou
představeny na začátku prosince v rámci odborné konference Efektivní
nemocnice 2019, kterou realizuje nezisková organizace HealthCare
Institute o.p.s. zabývající se zvyšováním kvality a efektivity péče v
nemocnicích.

Žebříčky českých nemocnic a zdravotních pojišťoven pro rok 2019
naleznete také na začátku prosince v celostátních médiích a na webových
stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Předem děkujeme za Váš čas i ochotu podílet se na zvyšování kvality
poskytované zdravotní péče v českých nemocnicích.

 

HCI

freestylelibre

Sylabova plaketa ano či ne a komu?

Víte, co je to Sylabova plaketa? Ano, je to ocenění, kterým Svaz diabetiků oceňuje osoby, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v ČR. Nominace je překládána členům výkonného výboru Svazu diabetiků, kteří o jmenovaných rozhodnou. I zde byl schválen Status, podle kterého by mělo být rozhodováno. Členové svazu by měli být informováni o těchto osobách, o jejich celospolečenském přínosu pro ně,pro diabetiky.
Ti, co aktivně pracují v rámci své organizace, mohou dostat Poděkování, kdy se se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v regionu působení jednotlivých územních organizací
Je tedy rozdíl, zda někdo se zasloužil o celospolečenský přínos pro všechny diabetiky nebo jen byl aktivní ve své organizaci, ve svém regionu…….
A kdo získal ocenění v roce 2018? Znáte tyto osoby? (zdroj: DIAstyl 1/2019)

 

STATUT OCENĚNÍ UDĚLOVANÉ SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Plaketa prof. MUDr. Jiřího Syllaby, DrSc., rytíře lékařského stavu

Preambule

Plaketu uděluje Svaz diabetiků ČR (dále jen SD ČR) těm fyzickým osobám, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v ČR.

čl. 1.
Plaketu uděluje SD ČR zpravidla:
• nejzasloužilejším členům SD ČR za mimořádný počin, nebo dlouhodobou činnost významně přispívající ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• zdravotníkům, kteří nejen po odborné stránce, ale především nad rámec svých pracovních povinností významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• představitelům státní správy, samosprávy, firem a jiným, kteří dlouhodobě, nad rámec svých povinnosti finančně, materiálně či jinak, napomáhali nebo napomáhají a významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.

čl. 2.
Návrh na udělení plakety mohou podávat:
• členové VV SD ČR;
• krajské rady SD ČR (dále jen KR);
• výbory ÚO SD ČR (dále jen ÚO).

čl. 3.
Návrh na udělení plakety se předkládá:
• písemně;
• řádně zdůvodněný v souladu s článkem 1 dle vzoru, který je přílohou statutu
• pokud jej předkládá KR, musí být návrh schválen na jejím zasedání
• pokud jej předkládá výbor ÚO, musí být schválený členskou schůzí

čl. 4.
Návrh na udělení plakety se předkládá zpravidla do konce srpna v příslušném roce (při udělování k Světovému dni diabetu), nebylo-li usnesením VV stanoveno jinak.
Udělení plakety schvaluje VV SD ČR na svém zasedání. Plaketa je nejvyšší možné ocenění Svazu diabetiků ČR a proto, jsou v každé kategorii uděleny pouze dvě ročně, s tím že může být udělena jedna, nebo nemusí být udělena žádná, pokud k tomu nebudou shledány dostatečné důvody. Výjimku v počtu udělených plaket lze ve zvláště mimořádných případech udělat po jednomyslném schválení přítomných členů VV SD ČR.

čl. 5.
Plaketa se může udělit:
• u příležitosti sjezdu SD ČR;
• u příležitosti významného výročí SD ČR;
• u příležitosti významného jubilea vyznamenaného;
• při jiných vhodných příležitostech (např. oslav Dne diabetu).

čl. 6.
Plaketu lze udělit i "IN MEMORIAM".

čl. 7.
Plaketa se uděluje spolu s diplomem, který podepisuje předseda SD ČR.

čl. 8.
O udělených plaketách vede evidenci sekretariát SD ČR.

 

Návrh na nominaci k udělení

Plakety prof. MUDr. Jiřího Syllaby, DrSc., rytíře lékařského stavu

Návrh v souladu s platným statutem předkládá:

Navrhovaná osoba (jméno a příjmení se všemi tituly):

Zdůvodnění proč by mělo být ocenění uděleno:
1 činy a aktivity, které svědčí o mimořádném přínosu ke zkvalitnění života diabetiků v ČR případně přesahující tyto hranice. Aktivity by v každém případě měly přesahovat působení místní organizace.
2 délka vykonávání těchto aktivit
3 oblast působení navrhované osoby

Kdo návrh podává:

Upozornění:
Návrh, který nebude splňovat podmínky dané statutem, nebo bude podán po termínu, nebude přijat. Návrh ve formátu pdf. (aby nemohlo dojít k zásahu do textu) bude zaslán nejpozději v den termínu emailem koordinátorovi pověřeného agendou na jednání VV. Koordinátor zašle potvrzení o přijetí nominace (nikoliv o formální správnosti návrhu). VV prostřednictvím koordinátora informuje o schválení návrhu příslušného navrhovatele bezprostředně po ukončení schvalovacího procesu.

 

STATUT OCENĚNÍ UDĚLOVANÉ SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Poděkování Územní organizace Svazu diabetiků ČR

Preambule

Poděkování uděluje Svaz diabetiků ČR (dále jen SD ČR) těm fyzickým a právnickým osobám, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v regionu působení jednotlivých územních organizací

čl. 1.
Poděkování uděluje SD ČR zpravidla:
1 fyzickým osobám:
• nejzasloužilejším členům SD ČR;
• zdravotníkům, kteří nejen po odborné stránce, ale i dlouholetou aktivní činnosti spolupracovali a spolupracují s orgány SD ČR, a tak významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• představitelům státní správy a samosprávy, firem a jiným, kteří dlouhodobě, nad rámec svých povinnosti finančně, materiálně či jinak, napomáhali nebo napomáhají SD ČR úspěšně plnit jeho poslání a cíle;


2 právnickým osobám:
• zdravotnickým zařízením;
• zdravotním pojišťovnám;
• firmám a společnostem
za významný přínos pro diabetiky v regionu působnosti ÚO SD ČR.

čl. 2.
Návrh na udělení poděkování mohou podávat:
• statutární zástupci ÚO SD ČR;
• výbory ÚO SD ČR (dále jen ÚO).

čl. 3.
Návrh na udělení poděkování se předkládá:
• písemně;
• řádně zdůvodněný v souladu s článkem 1 dle vzoru, který je přílohou statutu

čl. 4.
Návrh na udělení poděkování se předkládá zpravidla do konce srpna v příslušném roce (při udělování k Světovému dni diabetu), nebylo-li usnesením VV stanoveno jinak. Jejich výrobu zajistí v jednotné formě pro všechny ÚO určený člen VV. 
Udělení poděkování VV SD ČR již neschvaluje.

čl. 5.
Poděkování se může udělit při:
• příležitosti sjezdu SD ČR;
• při jiných vhodných příležitostech (např. oslav Dne diabetu)

čl. 6.
Poděkování má formu diplomu, který podepisuje předseda SD ČR a předseda ÚO SD ČR, který poděkování předá při vhodné příležitosti v místě působení ÚO SD ČR. V situacích vhodných zvláštního zřetele (významné zásluhy, životní jubileum atd.) lze udělení předat u příležitosti oslav Světového dne diabetu pořádaného SD ČR. V tomto případě schvaluje předání VV SD ČR a ÚO informuje prostřednictvím krajského zástupce.

Návrh na nominaci k udělení Poděkování Svazu diabetiků ČR

Návrh v souladu s platným statutem předkládá:

Navrhovaná osoba (jméno a příjmení se všemi tituly):

Zdůvodnění proč by mělo být ocenění uděleno:
1 činy a aktivity, které svědčí o mimořádném přínosu ke zkvalitnění života diabetiků v ČR případně přesahující tyto hranice. Aktivity by v každém případě měly přesahovat působení místní organizace.
2 délka vykonávání těchto aktivit
3 oblast působení navrhované osoby (instituce)

Kdo návrh podává:

Upozornění:
Návrh, který nebude splňovat podmínky dané statutem, nebo bude podán po termínu, nebude přijat. Návrh ve formátu pdf. (aby nemohlo dojít k zásahu do textu) bude zaslán nejpozději v den termínu emailem koordinátorovi pověřeného agendou na jednání VV. Koordinátor zašle potvrzení o přijetí nominace (nikoliv o formální správnosti návrhu). VV prostřednictvím koordinátora informuje o schválení návrhu příslušného navrhovatele bezprostředně po ukončení schvalovacího procesu.

Usnesení z 11. sjezdu Svazu diabetiků ČR

Na konci listopadu 2018 proběhlo setkání zástupců členů svazu v Sezimově Ústí. Usnesení z tohoto sjezdu zveřejňujeme v plném znění, redakčně neupraveno.
Svaz diabetiků ČR bohužel stále nemá aktivní webové stránky.
Došlo i k menší úpravě stanov - viz příloha

Informace vyšla i v časopisu DIAstyl 1/2019.

Stanovy Svazu diabetiků ČR - zdroj: justice.cz

Členové svazu, jste informováni o všech aktivitách vaší organizace a znáte své zástupce, kteří vás zastupují?

Vánoce

 

 

 

 

 

Na Štědrý den se celá rodina setkává u jednoho stolu a společně si vychutnává štědrovečerní hody. Nezvyklá situace nastává pro osoby s diabetem či FH neboli vrozeně zvýšenou hladinu cholesterolu. U obou onemocnění je totiž nutné dodržovat určitá pravidla stravování. Právě adventní čas je doprovázen unikátním projektem "Vánoční večeře jinak", který upozorňuje na závažnost těchto onemocnění a klade si za cíl předvést, že štědrovečerní menu, které je v souladu s upraveným stravovacím režimem, lze připravit chutně a trendy. Kampaň vznikla pod záštitou organizací Diaktiv Czech Republic, z.s., DiaKar, z.ú., a Diagnóza FH, z.s., a odborně ji zaštiťuje nutriční terapeutka Mgr. Zuzana Švédová a uznávaný šéfkuchař Zdeněk Křížek. Navazujeme přitom na úspěšné kampaně "Žijeme na hraně" a "Musel jsem si na to přijít sám".

Informace a inspiraci najdete na facebooku, blogu „To jídlo“ a www.zijemenahraně.cz

 

 

Tisková zpráva

Praha, prosniec 2018 – Na Štědrý den se celá rodina setkává u jednoho stolu a společně si vychutnává štědrovečerní hody. Nezvyklá situace nastává, pokud je mezi přítomnými někdo, kdo má diabetes či FH neboli vrozeně zvýšenou hladinu cholesterolu. U obou onemocnění je totiž nutné dodržovat určité pravidla stravování. Projektem „Vánoční večeře jinak“ chceme upozornit na závažnost těchto onemocnění a zároveň předvést, že chutné štědrovečerní menu pro všechny u stolu lze připravit i v souladu s upraveným stravovacím režimem.

Kampaň vznikla pod záštitou organizací Diaktiv Czech Republic, z.s., DiaKar, z.ú., a Diagnóza FH, z.s., a odborně ji zaštiťuje nutriční terapeutka Mgr. Zuzana Švédová a uznávaný šéfkuchař Zdeněk Křížek. Navazujeme přitom na úspěšné kampaně „Žijeme na hraně“ a „Musel jsem si na to přijít sám“.

Snad každý si během svátků povolí uzdu a dopřeje si nějakou tu tradiční dobrotu. Zamyslet se nad sebou ovšem musejí osoby s diabetem či FH, které si nemohou bezmyšlenkovitě dopřávat vše z prostřené tabule, protože by měly dodržovat optimální jídelní režim i během tohoto období. „Projekt Vánoční večeře jinak si klade za cíl veřejnost o těchto onemocněních informovat a zároveň pomoci chronicky nemocným a jejich rodinám i blízkým se zvládáním všedních i nevšedních situací. Mezi tyto situace patří i vánoční svátky a oslavy příchodu Nového roku,“ vysvětluje Ing. Mgr. Edita Šimáčková, ředitelka organizace DiaKar, která dlouhodobě pomáhá osobám s diabetem a kardiovaskulárními onemocněními. V České republice je přes 900 000 osob s diabetem, většina z nich má diabetes druhého typu. Ten je typický pro dospělé osoby, které jsou obézní, málo se pohybují a nedodržují pestrou a racionální stravu. Odborníci odhadují, že v České republice žije zhruba dalších 250 000 lidí, kteří o své cukrovce nevědí a vystavují se tak rizikům závažných zdravotních komplikací.

Pokrmy určené diabetikům jsou vhodné i pro osoby s diagnózou FH. „FH neboli familiární hypercholesterolemie je geneticky podmíněná choroba při které tělo nedokáže účinně odbourávat cholesterol v krvi. Ten se proto hromadí v cévách a poškozuje je,“ vysvětluje Mgr. Kristýna Čillíková, místopředsedkyně spolku Diagnóza FH, který poskytuje individuální podporu nemocným s FH a jejich blízkým. „Důsledkem FH tak můžou být srdeční infarkty a mozkové mrtvice už v časném věku. S FH se v Česku narodí každý den jedno dítě, jde tak o nejčastější geneticky podmíněnou poruchu látkové výměny,“ doplňuje Čillíková. Dieta pro diabetiky se od nízkocholesterolové v některých oblastech liší, například diabetický pacient má omezený přísun cukru i v ovoci, což se pacientů s vysokým cholesterolem netýká. Projekt „Vánoční večeře jinak“ se zaměřuje na pokrmy vhodné pro obě skupiny pacientů a jeho cílem je informovat veřejnost o těchto onemocněních.

Jíst o Vánocích striktně „dietně“ a odříkat si všechny oblíbené laskominy se chce jen málokomu. Šéfkuchař Zdeněk Křížek si proto položil otázku: „Jak se asi cítí diabetici sedící u bohatě prostřeného stolu se suchými brambory na talíři, zatímco ostatní si pochutnávají na smaženém řízku a bramborovém salátu?“ Osaměle. A to přesto, že jsou obklopeni blízkými. „Upravený jídelní režim ale nutně nemusí být nudný a bez chuti, jak si mnozí mohou myslet. Proto je důležité v tomto směru vzdělávat nejen diabetiky, ale také jejich rodinné příslušníky. Na ‚odlehčeném‘ vánočním menu si může pochutnat i člověk bez zdravotního omezení,“ uvádí Mgr. Vlastimil Milata, předseda spolku DiAktiv, který sdružuje diabetiky s aktivním přístupem k léčbě.

Ve spolupráci se Zdeňkem Křížkem a Zuzanou Švédovou byla připravena série receptů, které splňují doporučení pro racionální i pestré stravování diabetiků a lidí se zvýšenou hladinou cholesterolu, ale uspokojí i chuťové pohárky ostatních u štědrovečerního stolu. „Recepty jsou postaveny tak, aby byla zachována skvělá chuť jídla a zároveň byl dodržen správný nutriční příjem,“ vysvětluje nutriční terapeutka Zuzana Švédová. Připravené menu obsahuje polévku, hlavní chod, tři druhy cukroví, tip na zdravou svačinu během dne a přípitek.

Týká se i mě?

Co je cukrovka?

Pacientské organizace

 

Články pro Vás

Zhodnoťte kvalitu českých nemocnic
04 dub 2019 03:45Zhodnoťte kvalitu českých nemocnic

Rádi bychom Vás informovali o tom, že máte opět možnost hodnotit kvalitu
českých nemocnic pr [ ... ]

článkyčíst dál
Usnesení z 11. sjezdu Svazu diabetiků ČR
01 úno 2019 17:44

Usnesení z 11. sjezdu Svazu diabetiků ČR Na konci listopadu 2018 proběhlo setkání zástupců  [ ... ]

článkyčíst dál
Sylabova plaketa
14 led 2019 17:59

Sylabova plaketa ano či ne a komu? Víte, co je to Sylabova plaketa? Ano, je to ocenění, kterým [ ... ]

článkyčíst dál
další články